Επιχορήγηση επιχειρήσεων για προσλήψεις επιστημόνων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για προσλήψεις επιστημόνων

Εως και το 70% του μισθού των προσλαμβανόμενων επιστημόνων επιχορηγεί το νέο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που φέρει το διακριτικό τίτλο «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, στην αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και στην πρόληψη της ανεργίας των νέων ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων άρχισε την περασμένη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και την εξοικείωσή τους με τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού τους. Για το σκοπό αυτό το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, και θα απαιτηθεί αναλυτική τεκμηρίωση του προβλεπόμενου ρόλου της ερευνητικής δραστηριότητας στη συνολική λειτουργία και πρόοδο της επιχείρησης στις υποβαλλόμενες προτάσεις.

 

Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται παρακάτω.

1) Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την επιχείρηση – δικαιούχο:

1. Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.

2. Η επιχείρηση θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) – (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, Αρθρο 1). Ειδικότερα σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν μπορούν να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που:

i. δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 17 της 21/1/2000,σ.22),

ii. ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 της Συνθήκης,

iii. δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002,

iv. Είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.

3. Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που επιχορηγείται ανά επιχείρηση είναι δύο (2) και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού προσωπικού είναι ένας (1).

4. Η επιχείρηση συνάπτει με τον/την εργαζόμενο/η που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών.

5. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών για διάστημα 12 μηνών από την έναρξη του προγράμματος.

6. Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την τελευταία τριετία μέχρι την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό ανέρχεται στις 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών.

2) Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα επιχορηγηθεί:

i) Ιθαγένεια: οποιαδήποτε

Στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας (ν.3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας», Συνθήκη της Ρώμης, άρθρο 17 «Ιθαγένεια της Ένωσης») εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).

ii) Τίτλοι Σπουδών: Ως ερευνητικό προσωπικό νοούνται οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ως τεχνικό προσωπικό νοούνται οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (μπορούν να συμμετάσχουν και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).

iii) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψήφιους).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι στρατευμένοι υποψήφιοι, υπό τον όρο ότι, έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την επιχείρηση θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται για εργαζόμενους που προέρχονται από κράτη, στα οποία δεν υπάρχει ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης.

Τα σχετικά δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α) θα υποβληθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα πεδία

Οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος

Β. Επιστήμες της Ζωής

Γ. Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δ. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ε. Ενέργεια-Περιβάλλον-Μεταφορές.

Διάρκεια πράξης

Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του κάθε έργου ορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησής του.

Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών και της ολοκλήρωσης των προτεινόμενων έργων ορίζεται η 30/6/2015. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξής του.

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%, και εντάσσεται στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, ενώ το υπόλοιπο του κόστους 30% (ιδιωτική συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περιορισμοί και προϋποθέσεις του ανωτέρω κανονισμού ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

Κανόνες επιλεξιμότητας

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση και να εξυπηρετούν τους στόχους της Πράξης.

Ως πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, δηλαδή αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από το δικαιούχο και αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αξίας.

Για τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών επισημαίνονται τα παρακάτω.

Αμοιβές προσωπικού

Οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού που καταβάλλονται στα συμμετέχοντα στην Πράξη φυσικά πρόσωπα, τεκμηριώνονται από την επιχείρηση βάσει των κατάλληλων δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία καθιστούν εφικτή την εξακρίβωση του πραγματικού κόστους που καταβλήθηκε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους αποτελεί:

* η αντιστοίχησή τους με πραγματικά παραδοτέα και η πρόβλεψή τους στην εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης,

* η ύπαρξη συμβάσεων εργασίας στις οποίες θα εξειδικεύεται το περιεχόμενο της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης.

Η υποβολή των προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα Αγγλικά στον ιστότοπο: https://apps.gov.gr/minedu/employment/

Στην πρότασή της, η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια:

* Τους κύριους άξονες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας.

* Τον προβλεπόμενο ρόλο της ερευνητικής δραστηριότητας που θα αναλάβει το νέο προσωπικό στη συνολική λειτουργία και πρόοδο της επιχείρησης.

* Τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπάγεται η εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν προτείνει συγκεκριμένα άτομα, αλλά αναφέρει τον απαιτούμενο αριθμό των ερευνητών και τεχνικών για το έργο και περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κ.λπ.).

* Το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών του έργου, οι οποίες θα πρέπει να μην επιδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Επικοινωνία – πληροφόρηση

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους/στις κ.κ.:

Πολυτίμη Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210 745-8125, e-mail: psak@gsrt.gr

Χριστίνα Μαργαρίτη, τηλέφωνο: 210 745-8126, e-mail: cmarga@gsrt.gr

Άγγελος Κωστόπουλος, τηλέφωνο: 210 745-8128, e-mail: akos@gsrt.gr

Κυριακή Νικοπούλου, τηλέφωνο: 210 745-8129, e-mail: kiki@gsrt.gr

Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου employment@minedu.gov.gr

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011« Επιστροφή