Δικαιώματα ΑΜΕΑ

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες...